Clan Games Leech(ers) - A Clash of Clan CG progression tracker

A Clash of Clan CG progression tracker

badge

Valais

#9PJYL
Clan valaisan avec plus de 5 ans d'existence, ouvert à tous. > Discord : fNB2jMw > Best win-streak = 28 (TOP 10 CH) > Creators of CGLeech.tk
Clan Points
5 585
Clan Versus Points
5 601
Stop following in
11215 daysOverview

This table display metrics for the members in the clan today, former players are still visible on the CG history pages


We can NOT read the past, the data displayed here below are only starting from when the clan was added into CGLeech.tk and doesn't include the ongoing CG if any.
PlayerGames Champion XP# CG participatedAvg. XP per CGTotal XP
tyger
#82GGJJUJQ
Elder
20000320906270
Jam
#8RR0LRUC
Elder
31860213002600
cas
#PQV0G8YCJ
Co-Leader
107502543010750
Raclette AOC 3
#2V9R80QQQ
Co-Leader
352592392150
Raclette AOC 2
#829U9J2LC
Co-Leader
3100101401400
Raclette AOC 1
#UL0YGL2
Leader
3175112072275

History

The members listed below are not part of the clan anymoreNote that we don't follow the players listed below anymore, the XP shown is the one they scored while being in your clan. We limited to the 50 players that achieved the highest XP.
PlayerGames Champion XP# CG participatedAvg. XP per CGTotal XP
carbone fm
#9Y0UGCJ9L
2265511150316530
zz
#GJVQ82R9
4920314074220
EnglandIsMyCity
#2RGRCP8JJ
61790141254125
Jérémy
#QUUJ0989
136257190413325
ceedj75
#2QLCPVR2P
8340016405964950
denskill
#22VCG98JQ
109865254230105740
nathou
#20UUPQ98P
4811019253248110
Rick
#2P98UQ9JJ
9270521375278795
Garibaldina
#CUU222GJ
8860025337884450
trodfight
#929P92C20
8611525344586115
Magic Archer
#YJPLQYCRJ
15590216003200
nomishtam
#GGRQGJGC
7453525298174535
Somoki
#GR2PL2U0
6149525241060245
Mattnt
#9LJRRU20
1778010141814180
Krock
#2R0YPLC9J
2252014160922520
yoda
#2LQ0PL8LL
6301025249262310
•Don-Pasqual•
#20L8PR9VV
6409528751750
libre service
#2G9JUJ8G
309559343930955
Th3Ghost31
#Y8RUV8CC
2498048063225
Tony_A7X
#8V2CVY0Y
4714520233046595
Mattnt 2
#2L2UP2VV
544584183345
Alphax
#8CQ8R9YR
5482021261054820
Miki
#Y2PRQJYLR
4200114001400
TUEUR
#9UP8CYP89
107335254114102840
Fredinoudinou
#YLC9Q8CG
6189520297559495
spixel
#CCPLYVR0
2950539502850
MicMac
#C2VVYVUJ
229252490721775
byro
#G90YGYR0
137751297511700
•Law•✨
#P0UV8Q99
184805340617030
Brutus ;)
#9QPCCRQUQ
26345112001200
ThibauT
#2RG9RQ0Q8
4848517260644310
ImhOtep
#2Q2Y09GUL
6251025244661160
moveandpick
#PYULU8LV9
6120524255061205
Sakat
#QRLJ0GLJ
110380254237105930
Roi Damien
#PLVC09QVQ
3738524147235335
lona
#280RJG2LY
4842025193748420
Rubyofmax
#Y9LJ99VY8
333901950950
SlasH
#2RYJ0GGVV
225054502250
Jo le ....
#LVVVP29Q
132501682813250
Kimoso
#PC80LUP2Q
5147022208645890
alix 1
#Y8GPRLVY
200651900900
Saturne
#Y2C8C0L2Q
10001900900
sasaisi
#99CJ8JJQ
5767025221155270
Patrick
#JV8CRJP0
2277512115813900
chokk
#R9C0QLJR
4753525190147535
dyra
#8LV9R2UU
5389525208252045
Bellvidus 64
#2L0PYLCUU
5516525220755165
sevsam00
#J0VUCLLU
13602350700
pasoa
#8RGRVLL9Y
2382539072720
Bastoon
#Y9QU9QYJ2
3843512317038035
Pappy
#JYCJR0PU
5415019285054150
Maxiguerrier
#CUGQVY2Q
250802263525
Mini-Raclette
#P20CYU2GG
219102571317835
Valaisan26
#RC82U2J9
105042631050
kent
#RJC82PJY
720063171900
Rick (2)
#2LC9RQYPL
188751987816675
Lieju
#Y0QQQR809
158651982715715
Asomh
#288QYQJQY
189302473517630
ghost
#20LQY8PCY
3313016165126420
tiago19
#2YGR080LL
300743300
BlasT_PvP
#UP9YJ29G
2424020120724140
Sid
#8YVPGVG8L
179802375317330
louna
#PVYLRRP29
115551768011555
Waflav
#C2VRPPQP
100501471810050
ENDika
#PPGLVRQ8
2002010200
Energy1501
#Y0G98ULL8
8220106846835
zulk7_
#YGVQL0QL
13740383250
Séba
#QU8LCC0U
18801100100
~ BlackSnake ~
#8Y0YYY8P
0400
Bouby
#GC2ULPGL
0600
waflav
#J082QV9J
300825200
loulou vs
#J8L0UCLY
0400
Leo p
#QYJ8U8Y0
1275100
Nitrex48
#RQRYQULQ
124042851140
clash fm
#90988RCJV
7576519373170880
mikus
#PJY99LQV
48502275550
Hellmariachi
#Y92GYUC9C
300560300
IGOOoOOR
#PJV2Y28
252307298120865
John
#8QLY09PC8
0100
Samsev97
#L08PJQGQ
575100
henry
#2Q2GCGG0P
4250100
Back to top